Arti Amanah: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Amanah

Arti Amanah Adalah

Apa yang dimaksud dengan amanah? Secara umum, arti amanah adalah jujur dan benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, jika suatu urusan diberikan pada orang yang amanah maka orang tersebut akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Pendapat lain mengatakan pengertian amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Amanah juga dapat didefinisikan sebagai suatu titipan (Al wadiah) untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan.

Dalam bahasa arab, amanah adalah segala sesuatu atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan yang di dalamnya meliputi Khilafah ilahiyah, Khilafah takwiniyah, serta dalam hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minannas.

Suatu amanah yang diserahkan kepada seseorang, apabila dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, apabila amanah dikhianati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan menghasilkan banyak keburukan.

Baca juga: Pengertian Amanat

Jenis-Jenis Amanah

Amanah menurut ajaran agama Islam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amanah Fitrah dan amanah taklif syar’i. Sesuai dengan arti amanah yang djelaskan sebelumnya, berikut ini adalah jenis-jenis amanah dalam agama Islam:

1. Amanah Fitrah

Amanah fitrah menunjukkan bahwa pencipta alam semesta telah menjadikan fitrah manusia senantiasa cenderung kepada kebenaran, tauhid dan kebaikan. Oleh karenanya amanah fitrah sejalan dengan aturan Allah yang berlaku di alam semesta.

Sederhananya amanah fitrah memiliki makna sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat manusia karena kodratnya sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun begitu adanya amanah fitrah bukan menjadi jaminan bahwa setiap manusia akan selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran karena manusia diberi akal sekaligus hawa nafsu dan berbagai penyakit hati.

Itulah sebabnya manusia harus memperjuangkan amanah fitrah agar tetap menjadi kekuatan dalam menegakkan kebenaran.

2. Amanah Taklif Syar’i

Amanah taklif syar’i merupakan amanah yang diembankan oleh syari’at. Amanah ini menjadi ketaatan seseorang terhadap syariatnya atau dengan kata lain sebagai batu ujian kehambaan seseorang kepada Tuhannya.

Baca juga: Pengertian Aqidah

Contoh Sikap dan Perilaku Amanah

Ada banyak sekali contoh sikap dan perilaku amanah yang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Mengacu pada arti amanah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap dan perilaku amanah tersebut:

1. Menjaga Rahasia

Ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, keluarga, organisasi, bahkan rahasia negara, maka informasi rahasia tersebut merupakan suatu bentuk amanah.

Sebagai manusia yang bertanggungjawab maka orang yang diberikan amanah berupa informasi rahasia harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut agar tidak diketahui pihak lain.

2. Menjaga Jabatan

Jabatan atau posisi seseorang merupakan suatu amanah yang wajib dijaga sebaik-baiknya. Apapun bentuk jabatan yang diberikan kepada seseorang, sudah seharusnya menggunakan jabatan tersebut sebagaimana mestinya.

Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, merupakan bentuk penghianatan terhadap amanah yang diemban.

3. Menjaga Diri Dengan Baik

Setiap orang tentu memiliki sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, harta benda, dan lain-lain. Hal-hal berharga tersebut merupakan suatu amanah yang dimiliki setiap orang, sehingga sudah sepatutnya dijaga dengan sebaik-baiknya.

4. Menjaga Hak Orang Lain

Tidak jarang seseorang menerima titipan dari seseorang, baik itu informasi maupun suatu benda. Titipan tersebut adalah suatu bentuk amanah yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Menjaga titipan tersebut dengan baik dan menyerahkannya kepada orang yang berhak merupakan bentuk pelaksanaan suatu amanah.

Jika ada hal-hal yang diluar kendali yang menyebabkan titipan tersebut rusak atau tidak dapat kembali ke pemiliknya, meskipun gagal menjalankan amanah tapi sebenarnya hal tersebut bukan suatu bentuk penghianatan.

Baca juga: Pengertian Agama

Demikianlah penjelasan ringkas mengenai arti amanah, jenis-jenis, serta sikap dan perilaku yang amanah. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.

Leave a Comment